Motorcycle and Car for rent 

Rent one time for 24 hours 

- Deposit with your Passport or 2000 bahts cash.

- Included helmets and rider's insurance.

call 0839393940  

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถเด็ดขาด
2. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรถโดยเด็ดขาด หากทางเราสงสัยหรือตรวจพบสิ่งผิดกฎหมาย
ทางเราจำเป็นต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจค้น
3. เราเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทาง
หรือเส้นทางในช่วงเวลาที่ทางเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร 
4. เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ หากแจ้งยกเลิกการเดินก่อนเดินทางจริงน้อยกว่า 7 วัน

 

 

 

  • Rate : 250 baht / 24 hours

    HONDA CLICK I 125CC.
  • Rate : 250 Baht / 24 hours

    SUZUKI SKYDRIVE 125 CC.
  • Rate : 200 Baht / 24 hours

    HONDA SCOOPI I - 115 CC.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,223